Hercegovina

“HERCEGOVAČKI NARODNI POKRET – RODOLJUB DRAŠKOVIĆ” Obavještenje za javnost

Radi tačnog i pravovremenog informisanja javnosti, osnivačima pokreta i građanima Hercegovine saopštavamo Osnovne odredbe Statuta, kao i ciljeve

„Hercegovačkog narodnog pokreta – Rodoljub Drašković“, 

     skraćen naziv pokreta „HNP – Rodoljub Drašković”. 

 

Osnovne odredbe Statuta “HNP – Rodoljub Drašković”: 

Osnivači “HNP – Rodoljub Drašković” su građani koji su ličnim potpisom, slobodnom voljom, dali saglasnost za osnivanje Pokreta. 

“HNP – Rodoljub Drašković”  je slobodna politička organizacija osnivača Pokreta, otvorenog tipa, bez članstva i članarine. 

Pristup “HNP – Rodoljub Drašković” je slobodan i otvoren  za sve građane Hercegovine. 

Nije dozvoljen pristup “HNP – Rodoljub Drašković” za lica: 

▪ koja su u sukobu sa zakonom, po bilo kom osnovu;

▪ koja su u prethodnom periodu činila štetu drugima radi sticanja lične koristi;

▪ koja su vršila političke ucjene, korumpiranje i zastrašivanje građana;

▪ koja su zloupotrebljavala svoj društveni položaj radi sticanja lične koristi, a na štetu drugih;

▪ koja su prodavala društvene interese hercegovačke regije radi ostvarivanja lične koristi.

 

Osnovni ciljevi “HNP – Rodoljub Drašković” su: 

Borba za svaki oblik demokratskih sloboda: 

o Sloboda političkog mišljenja i izjašnjavanja; o Sloboda nacionalnog izjašnjavanja i vjerske pripadnosti; o Sloboda tačnog, blagovremenog, profesionalnog i nezavisnog informisanja.

Plansko investiranje u razvoj privrednih djelatnosti: 

o Stvaranje privrednog ambijenta, kao preduslova za društveno- ekonomski razvoj hercegovačke regije;   o Stavljanje svih raspoloživih privrednih resursa u funkciju privrednog razvoja;   o Organizovanje  privrednika i poslodavaca u cilju podizanja profitabilnosti;   o Borba za podizanje zarada i veći životni standard i maksimalnu uposlenost  radno sposobnog stanovništva;   o Korišćenje komparativnih prednosti u proizvodnji organske hrane i zaštita geografskog porijekla, vraćanje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u vlasništvo opština;   o Izgradnja slobodne Hercegovine bez granica,  slobodne bescarinske regije, privlačenje investitora;   o Borba protiv iseljavanja radno sposobnog stanovništva, obezbedjenje radnih mjesta i perspektive mladim i školovanim kadrovima.

Plansko investiranje u razvoj društvenog standarda: 

o Očuvanje trajnog mira i boljeg života u Hercegovini na temeljima sloge i jedinstva;   o Organizovanje radničkog pokreta hercegovačke regije, kako bi se trajno rješavao status radnika, društveno priznatog rada;   o Organizovanje omladinskog pokreta koji će donositi programe školovanja, prekvalifikacija, zapošljavanja;   o Rješavanja stambenih potreba;   o Socijalna briga za borce, penzionere, invalide, odnosno briga za sve kategorije radno nesposobnog stanovništva Hercegovine; o Investiranje u komunalnu i putnu infrastrukturu;   o Investiranje u kulturnu baštinu, nauku, sport, turizam, zdravstvenu i socijalnu zaštitu.