Korona – O nama

Radio ā€œKoronaā€ osnovan je 08.03.2000. godine sa sjediÅ”tem u Trebinju. Svojim signalom koji se emituje na frekvenciji 97,7 MHz, kao jedini regionalni radio, pokriva većinsko područje istočno-hercegovačke regije, dio opÅ”tine Dubrovnik, te Herceg Novi i NikÅ”ić sa tendencijom Å”irenja frekventnog područja.

ā€œKoronaā€ radio ima direktnu saradnju sa marketinÅ”kim agencijama iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. NaÅ”e marketinÅ”ke usluge svakodnevno koristi između 50 i 60 preduzeća i organizacija iz zemlje i inostranstva. Zahvaljujući odličnoj reputaciji kod ciljne publike koja je stečena u relativno kratkom vremenskom periodu, sve viÅ”e potencijalnih klijenata ukazuje povjerenje Radio ā€œKoroniā€œĀ  koristeći ga kao sredstvo promocije svog proizvodnog i uslužnog asortimana.

Od samog početka rada naÅ”a poslovna politika orjentisana je ka samofinansiranju i stvaranju jake marketinÅ”ke službe. Način finansiranja ovog medija je isključivo od uplata raznih naručilaca oglasa i poruka, u zamjenu za precizno utvrđene programske termine i prostor za oglaÅ”avanje. Propagandne poruke i oglaÅ”avanje su jedan od najučestalijih načina koji koriste firme različitih djelatnosti, da bi prodale svoje proizvode i ponudile usluge potroÅ”ačima. Govoreći uopÅ”teno, uloga medija da učini auditorijum dostupnim raznim granama privrede je od velikog značaja za cjelokupnu ekonomiju. Prateći potrebe sluÅ”alaca i oglaÅ”ivača 2018. godine na frekvenciji 101,9 MHz pokrenuli smo i drugi program tzv.ā€œRadio Korona 2ā€œ koji emituje narodnu, odnosno popularnu muziku regionalne pokrivenosti, kao i izvorni, a tada preimenovani ā€žKorona radio 1ā€œ.

Posmatrajući sa tog aspekta ā€œKoronuā€ kao medijsku kuću, uvidjećemo njen izuzetan značaj obzirom na već viÅ”e od dvije decenije liderstva u pogledu sluÅ”anosti i najjačom marketinÅ”kom potporom u cijeloj Istočnoj Hercegovini, kao sredstvo privredne propagande. Saradnja sa vodećim radio-stanicama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske dodatno su uticale na kvalitet naÅ”ih programskih sadržaja.

ā€œKoronaā€œ na oba kanala emituje cjelodnevni program putem najsavremenije tehničke opreme, koga u načelu karakteriÅ”e kvalitetna i najaktuelnija zabavna i narodna muzika, kreativan novinarsko-voditeljski kadar i profesionalan informativno ā€“ zabavni program, Å”to je u biti i osnova naÅ”eg uspjeha i trajanja.