Hercegovina

Istinomjer: Petrović i Ćurić zajedno realizovali 31% obećanja

Drugu godinu mandata Gradske uprave Trebinja obilježila je ostavka gradonačelnika Luke Petrovića, obzirom da je preuzeo novu funkciju v.d. generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske”. Nakon promjene gradonačelnika za Istinomjer je potvrđeno da će Petrovićev nasljednik, još uvijek aktuelni gradonačelnik Trebinja, Mirko Ćurić nastaviti realizaciju započetih projekata.

Od ukupno 77 obećanja koja prati Istinomjer, do sada je ispunjeno njih 14, ispunjeno većim dijelom je 10, djelimično ispunjeno 16, ispunjeno manjim dijelom 22, neispunjeno 9, neutemeljeno 5 i prekršeno 1 obećanje. Jedno od najznačajnijih ispunjenih obećanja svakako je Izgradnja Palate pravde i prenamjena zgrada Okružnog i Osnovnog suda. Naime, sredinom aprila 2020. godine završeni su svi radovi na izgradnji Palate pravde u Trebinju, koja je trenutno jedan od najmodernijih pravosudnih objekata u BiH.

Prve dvije godine gradonačelničkog mandata Luke Petrovića

Od infrastrukturnih projekata svakako se ističu radovi na hidroelektranama, izgradnja putne i cestovne infrastrukture i projekti na proširenju i dovođenju vode u ruralne dijelove Trebinja. Pažnja Gradske uprave Trebinja posvećena je i unapređenju turističke ponude Grada Trebinje te s tim u vezi uređenju riječnih obala te izgradnji Grada Sunca.

Jedno od predizbornih obećanja Luke Petrovića odnosilo se na reorganizaciju i efikasniji rad Gradske uprave Trebinja, te smanjenje broja zaposlenih, obzirom da je od prethodnih gradskih vlasti naslijeđen višak zaposlenih. Gradska uprava Trebinja, tokom prve dvije godine mandata bavila se reorganizacijom gradske administracije, a smanjen je i broj zaposlenih.

Osim što je osnovan gradski Fond solidarnosti, koji za cilj ima pomaganje socijalnih kategorija stanovništva, gradska uprava Trebinja, tokom prve dvije godine mandata, raspisala je nekoliko poziva za dodjelu finansijske pomoći socijalno ugroženim kategorijama, a donesena je i odluka o pokretanju posebnog programa pomoći socijalno ugroženim porodicama boraca Vojske RS umrlih nakon rata.

Nezaposlenim osobama koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje, posredstvom Gradske uprave grada Trebinja, ponuđeno je i nekoliko varijanti samozapošljavanja. Grad Trebinje je, u saradnji sa Udruženjima penzionera i udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom, omogućio boravak navedenim kategorijama u banjskim liječilištima i rehabilitacionim centrima. Boravak je omogućen putem finansiranja projekata kojim su navedena udruženja aplicirala na javne pozive koje je Grad Trebinje raspisao.

Od ostalih aktivnosti u domenu socijalne politike, a koje su bile skladu sa Petrovićevim predizbornim obećanjima, mogu se izdvojiti odluka o subvencioniranju troškova potpomognute oplodnje, te pomoć porodicama koje dobiju treće i četvrto djete.

Petrović je potencirao i rad na uređenju i obnovi infrastrukturnih objekata koji su usko povezani sa turističkom ponudom grada, pogotovo u djelu koji se odnosi na “Grad Sunca”.

Zabilježene su aktivnosti na izgradnji Glavne i Južne obilaznice, rađeno je na uređenju obala rijeke Trebišnice, te uređenju šetališta, te započete aktivnosti na izgradnji zatvorenog bazena.

Kada je u pitanju uređenje i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže Grada Trebinja, u drugoj godini mandata, urađen je projekat širenja mreže u Podgljivlju, Potklisju, Podvorima. Novi cjevovod je postavljen do Dražinog dola, a izgrađen je i rezervoar Vrelo 2. Kada je riječ o završetku radova na HE Dabar i najavljenom početku gradnje HE Dubrovnik (II faza), u drugoj godini mandata započeli su radovi na izgradnji dovodnog tunela sa tzv. ulaznom građevinom.

Grad Trebinje je oblast stipendiranja studenata uredio na način da kontinuirano, putem Javnih poziva, dodjeljuje stipendije studentima (prvenstveno socijalnih kategorija), koji imaju status redovnih studenata, a raspon novčanog iznosa dodjeljenih stipendija zavisi od socijalnog statusa porodice i broja članova porodičnog domaćinstva. Također, Grad Tebinje je u 2018. godini donio Odluku o stipendiranju studenata deficitarnih zanimanja. Ova stipendija mjesečno je iznosila 200 KM, a period trajanja stipendije bio je dvije godine. Grad Trebinje je u 2018. godini odlučio da uspješne studente sa prosječnom ocjenom preko 9 “nagradi” petodnevnim putovanjem i boravkom u Pragu, Beču ili Parizu.

Iz budžeta su izdvajana i sredstva za doprinos kulturnim manifestacijama, a Kulturni Centar Trebinje je renoviran i opremljen (treba napomenuti da renoviranje i opremanje KC-a nema apsolutno nikakve veze sa mandatom Petrović-Ćurić jer je sav posao završen i dogovor sklopljen za vrijeme prethodnog mandata kada je gradonačelnik Trebinja bio Slavko Vučurević, ali su zasluge za kapitalni projekat što renoviranje Kulturnog centra i jeste, Petrović i Ćurić pripisali sebi).

Kada je u pitanju sport, Gradska uprava Trebinja na čelu sa Lukom Petrovićem realizovala je nekoliko aktivnosti u domenu sporta, među kojima se može izdvojiti: osnivanje Sportskog društva „Leotar“, besplatne škole sporta za trebinjske osnovce te finansiranje Košarkaškog kluba „Leotar“ i sl..

Gradska Uprava Trebinje na čelu sa Mirkom Ćurićem

Početkom 2019. godine počela je realizacija projekta “Vodosnabdevanje lijeve obale” – alternativno napajanje s ciljem da Trebinje “ne ostaje bez pitke vode”. Početak radova na izgradnji podsistema vodosnabdijevanja u naseljima na lijevoj obali Trebišnjice ozvaničen je krajem marta ove godine, a radovi su trebali biti okončani u roku od 12 mjeseci. Pandemija COVID- 19, i u ovoj lokalnoj zajednici, zaustavila je ili usporila niz programa koji su na čekanju, a koji su bili ostavljeni za posljednju godinu mandata.

Nakon što je dobijena građevinska dozvola za zapadnu obilaznicu Ljubovo – manastir Duži do Grada sunca započeli su radovi na relizaciji i ovog projekta.

Realizovani su sljedeći projekti: Izgradnja rezervoara Krš, rekonstrukcija i izgradnja dva cjevovoda: r. Hrupjela-Vinogradi i r. Krš-Školski centar te “Rekonstrukcija i izgradnja cjevovoda za vodosnabdijevanje u naseljima Vinogradi, Hrupjela i Podvori, izgradnja rezervoara u Podgljivlju i Hrupjela-Klis”, dok je ugovor “Rehabilitacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda” u fazi realizacije.

U drugoj polovini 2019. godine počeli su građevinski radovi na izgradnji preostalih objekata HE Dabar. Nastavljena je i realizacija projekata navodnjavanja.

U Trebinju je krajem augusta 2019. godine ozvaničen početak izgradnje nove zgrade trebinjske Gimnazije, u vrijednosti od oko 20 miliona KM. Rok za završetak Gimnazije je kraj 2021. godine.

Od ostalih infrastrukturnih projekata izdvajamo aktivnosti na uređenju Kastela te izgradnju obilaznice do tunela u Policama.

Grad Trebinje je i u 2019. i u 2020. godini nastavio sa praksom dodjele stipendija učenicima i studentima. Također, uvedene su i stipendije za studente deficitarnih zanimanja koje iznose 200 KM mjesečno. Omogućena je i besplatna škola engleskog jezika za učenike, a Grad Trebinje objavio je i novi javni poziv učenicima srednjih škola sa područja grada radi pohađanja besplatnog četvoromjesečnog kursa engleskog jezika čije finansiranje će snositi Grad Trebinje. Sredstvima gradskog budžeta podržano je nekoliko projekata iz oblasti kulture od kojih izdvajamo “Projekat Dijalog za budućnost”, festivale klasične muzike, smotre folklora i sl.

Kada je upitanju unaprijeđenje rada gradske uprave u posljednje dvije godine afirmisana je i web platforma e-uprava kao “uslužni servis Grada Trebinja” putem kojeg građani mogu provjeriti da li su upisani u matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih i u knjigu državljana, postaviti pitanje administraciji, ili preuzeti elektronske formulare Grada Trebinja.

Pokrenuta je inicijativa za izgradnju biciklističke staze duge 15 kilometara. Realizovan je i projekat “Povratak prirodi“, koji provodi Sportsko društvo “Leotar“ pod pokroviteljstvom grada Trebinja.

Kada su upitanju socijalna davanja, Gradska Uprava je i protekle dvije godine raspisivala javne pozive za dodjelu sredstava ugroženim kategorijama stanovništva. Uvedene su i novčane naknade za demobilisane borce, zatim bračne parove koji prvi put stupaju u brak i stariji su od 38 godina, a koja iznosi 650 KM mesečno i isplaćuje se za period od 18 meseci.

Izmještanje mosta Kralja Aleksandra iz akumulacije Trebinje, obećanje je koje je ostalo neispunjeno. Nisu provođene aktivnosti ni na uspostavljanju funkcionalnijih mjesnih zajednica, obezbijeđenju “gradskog arhitekte, osnivanju otkupne stanice, izgradnji Kongresnog centra te otvaranju kule Strač.

Ono što na kraju treba napomenuti da mnoga obećanja koja su data u predizbornoj kampanji 2016. godine, od strane trebinjskog SNSD-a i njegovih predstavnika nemaju nikakve ili gotovo nikakve veze sa finansiranjem iz kase Grada Trebinja, kao što su Grad sunca i etno selo u okviru istog koje je realizovao Rodoljub Drašković. Takođe, Mirko Ćurić je nedavno predstavio katalog ispunjenih obećanja u kojem se navodi da je uspješno realizovano ili je u završnoj fazi svako obećanje koje je dato građanima u toku predizborne kampanje 2016. godine. U narednom periodu ćemo predstaviti detaljnije sva predizborna obećanja, njih 77 i obavijestiti javnost o uspješnosti realizacije istih.

Istinomjer/Moja Hercegovina