Republika Srpska

Elektroprivreda se zadužuje na Bečkoj berzi za 140 miliona evra – Vlada Srpske garant za kredit

Elektroprivreda Republika Srpska planira da se zaduži putem emisije obveznica za 140 miliona eura, a garant za ovaj kredit će biti Vlada RS, saznaje Gerila iz izvora bliskih Elektroprivredi Republike Srpske.

Ova sredstva će se utrošiti za finansiranje hidroenergetskih projekata Dabar i Bistrica.

Hidroelektrana Dabar je dio sistema Gornji Horizonti, dok je hidroelektrana Bistrica energetski sistem sastavljen od tri hidroelektrane ukupne instalisane snage 34 megavata i ukupne godišnje proizvodnje 134 gigavat sata.

Banke nezainteresovane za kreditiranje projekata

Elektroprivreda Republike Srpske je pokušavala da do sredstava za ove projekte dođe putem kreditnih zaduženja, međutim nijedna domaća, a ni inostrana banka nije se javila na Obavještenje o nabavci.

Krajem marta 2021.godine MH Elektroprivreda Republike Srpske raspisala je poziv za nabavku kredita i to u dva lota.

U prvom Lotu traži se nabavka bankarskih usluga – kredita u iznosu od EUR 68.734.553 (iznos u konvertibilnim markama: 134.433.100,79), radi obezbjeđenja kreditnih finansijskih sredstva banaka za investiciju – realizaciju Ugovornog sporazuma o izgradnji Hidroelektrane B-1, B-2 i B-3 na rijeci Bistrici, koji je zaključio Ugovorni organ 1sa kineskom kompanijom China National Aero-Technology Internacional Engineering Corporation (AVIC), po Posebnoj odluci Ugovornog organa 1 broj: NO-7-4/21 od 10.02.2021. godine.

Trajanje kredita po ovom Lotu je trebalo da bude od 180 do 240 mjeseci.

U Lotu 2 je tražena nabavka bankarskih usluga – kredita u iznosu od EUR 50.000.000 (slovima: pedeset miliona evra) (iznos u konvertibilnim markama: 97.791.500), radi obezbjeđenja kreditnih finansijskih sredstva banaka za investiciju – realizaciju projekta izradnje Hidroelektrane „Dabar“, po Posebnoj odluci Ugovornog organa 2 broj: NO-02-204-1/21 od 02.03.2021. godine.

Međutim, prema našim saznanjima, banke su ovaj posao proglasile visokorazičnim i neisplativim, te je ovaj poziv propao.

Isto tako, sporan je bio i iznos kredita, koji predstavlja više od 1/4 vrijednosti kompletne Elektroprivrede RS, a ukoliko se realizuje ovaj posao, vrlo vjerovatno će i kreditori dobiti mogućnost upravljanja Elektroprivredom.

Tajni sastanci u Vladi RS

Stoga je odlučeno da se Elektroprivreda zaduži na Bečkoj berzi, putem emisije 1400 obveznica, pojedinačne vrijednosti od 100.000 eura, a obveznice će biti ponuđene putem Monet brokera.

Prema podacima Gerile, obveznice će biti ponuđene po kamatnoj stopi od 4,2%, po Zakonima države tržišta, to jeste Austrije, što je mnogo rizičnija i nepovoljnija opcija od zaduživanja na domaćem tržištu hartija od vrijednosti.

Garanciju do 80% od vrijednosti kredita daće Vlada Republike Srpske, a ova tačka dnevnog reda još uvijek nije bila na sjednici Vlade, Prema našim informacijama, o ovoj tački se raspravljalo na sjednici Odbora za privredu koja je održana u ponedjeljak.

Naši izvori kažu da već duže vrijeme traju pregovori vlasti RS i predstavnika kineske kompanije s kojom je sklopljen ugovor za izgradnju ovih projekata.

Tako je u utorak 05.oktobra u kasnim  poslijepopodnevnim časovima održana sjednica između ministra Petra Đokića sa predstavnicima kineske kompanije.

Zbog zaduženja Elektroprivrede i izmjena Odluke o garanciji

Koliko je hitan ovaj posao govori da se i na aktuelnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske po hitnom postupku našle tačke “Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske – po hitnom postupku“, kao i Odluka o izmjeni odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini.

Tako će NSRS sutra u Danu za glasanje, donijeti Odluku o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2021. godini, gdje se u tački I iznos: „500.000.000 KM“ mijenja i glasi: „750.000.000 KM“.

Isto tako, promjenom Zakona ozaduživanju, dugu i garancijama mijenja se Član 43 koji glasi:

(1) Izuzetno od odredaba ovog zakona, Republika Srpska može izdati garancije za domaća privredna društva kod izvoznih projekata ili projekata kada je društvo dobilo posao posredstvom međunarodne javne nabavke, a finansiranje se vrši iz sredstava međunarodnih finansijskih institucija.

(2) Vlada donosi akt kojim se uređuju uslovi i postupak izdavanja garancija iz stava 1. ovog člana.

(3) Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske iz stava 1. ovog člana donosi se u skladu sa članom 41. ovog zakona.

 

 

(Gerila)